Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

पवन विडारी


पवन विडारी


पवन विडारी
हलुका सवारी चालक

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9841484462
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६