Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विश्व राज न्यौपाने


विश्व राज न्यौपाने


विश्व राज न्यौपाने
उप सचिव

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9851166778
बहाल मिति २०७७ चैत्र १८