Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सम्पर्क

*


गृह मन्त्रालय

ठेगाना : सिंहदरबार, काठमाडौँ

फोन नं : +९७७-१-४२११२०८,+९७७-१-४२११२१४ १११२ (निशुल्क)

फ्याक्स : +९७७-१-४२११२५७, +९७७-१-४२११२८६

इमेल : control@moha.gov.np, gunaso@moha.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/hellomoha/

Twitter : https://twitter.com/NEOCOfficial

मातहतका कार्यालयहरु