Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

पारस बस्नेत


पारस बस्नेत


पारस बस्नेत
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल parashbasnetmoha@gmail.com
सम्पर्क 9840053924
बहाल मिति २०७३ चैत्र ३