Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

बिनोद कुमार साह


बिनोद कुमार साह


बिनोद कुमार साह
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल sahbinod53@gmail.com
सम्पर्क 9849887727
बहाल मिति N/A