Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कमला लामा स्याङताङ


कमला लामा स्याङताङ


कमला लामा स्याङताङ
कार्यालय सहयोगी

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
इमेल kamalawaiba2070@yahoo.com
सम्पर्क 9867805617
बहाल मिति N/A