Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 उमेश न्यौपाने


 उमेश न्यौपाने


 उमेश न्यौपाने
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल umesh_neupane@hotmail.com
सम्पर्क 9841439835
बहाल मिति N/A