Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गुरु प्रसाद पोखरेल


गुरु प्रसाद पोखरेल


गुरु प्रसाद पोखरेल
नायब सुब्बा

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9848279418
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७