Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 मुना न्यौपाने


 मुना न्यौपाने


 मुना न्यौपाने
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल munaneupane90@gmail.com
सम्पर्क 9846802141
ठेगाना स्याङ्गजा
बहाल मिति N/A