Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

श्याम कृष्ण लामिछाने


श्याम कृष्ण लामिछाने


श्याम कृष्ण लामिछाने
नायब सुब्बा

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल shyamlamichhane983@gmail.com
सम्पर्क 9851173434
बहाल मिति २०७६ असार १