Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विजया कुमारी प्रसाई


विजया कुमारी प्रसाई


विजया कुमारी प्रसाई
उप सचिव

शाखा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल bijayaprasain05@gmail.com
सम्पर्क 9841773742
बहाल मिति २०७७ जेष्ठ ८