Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

राम चन्द्र आले


राम चन्द्र आले


राम चन्द्र आले
शाखा अधिकृत

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841996488
बहाल मिति २०७७ चैत्र १८