Low Bandwidth Invert Color A- A A+

विपद् पुनर्लाभ भन्नाले केलाई बुझाउछ ?

विपद् पुनर्लाभ भन्नाले विपद्को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ ।


Disaster


View All
Last Updated : 2079-02-14 16:40:46

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers