Low Bandwidth Invert Color A- A A+

जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माणको लागि जग्गा खरिद गर्न कति रकम उपलब्ध गराउनेछ ?

जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिदको लागि रजिष्ट्रेशन दस्तुर तिरेको प्रमाणित लिखतको आधारमा बढीमा तीनलाख रुपयैया  उपलब्ध गराउछ ।


Disaster


View All
Last Updated : 2080-11-18 12:56:04

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers