Low Bandwidth Invert Color A- A A+

पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीको हकमा अस्थायी आवास निर्माणमा कति रकम दिने व्यवस्था रहेको छ ?

पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनाका लाभगाहीको हकमा निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानको अतिरिक्त अस्थायी आवास निर्माणको लागि सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्ता पच्चिस हजार र अस्थायी आवास बनाइसके पछि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा थप पच्चिस हजार गरी जम्मा पचास हजार रुपैया समेत उपलब्ध गराइनेछ ।


Disaster


View All
Last Updated : 2080-11-18 12:56:04

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers