Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Other Resources

Per Page :
Loading Other Resources ...
Date Other Resources Detail Files Action
2077-06-13 Sanction List

2077-06-13
2076-10-14 Sanction List

2076-10-14
2076-09-14 संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिबाट पारित (Views) लाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७६।०९।१० को पत्र तथा इमेलबाट प्राप्त भएका तेज बहादुर भण्डारी, चक्रबहादुर कटुवाल र जितमान वस्नेत सम्बन्धी अनुवादित विचार

2076-09-14
2076-05-06 Sanction List

2076-05-06
2076-04-21 Sanction List अद्यावधिक

2076-04-21
2076-04-12 गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा बैदेशिक मनोनयन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण।

2076-04-12
2076-04-12 गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा भएको खर्चको फाँटवारी ।

2076-04-12
2076-03-20 Security Council Committee

2076-03-20
2076-02-10 United Nations Sanction List Published

2076-02-10
2075-12-14 Removed From the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

2075-12-14
Loading Other Resources ...
Last Updated : 2079-04-20 19:52:10

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers