Low Bandwidth Invert Color A- A A+

विपद् जोखिम न्यूनीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ?

विपद् जोखिम न्यूनीकरण भन्नाले विपद्पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम वा विपद्‍बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद् जोखिमलाई  कम गर्ने सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।


Disaster


View All
Last Updated : 2078-10-14 15:35:32

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers