Low Bandwidth Invert Color A- A A+

लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले लागु औषध प्राप्तिका श्रोतहरू के-के हुन् ?

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले लागु औषध प्राप्तिका श्रोतहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्

प्राप्तिको श्रोत                 प्रतिशत

साथिसंगी                       67.7

डुलन्ते विक्रेता                14.1

औषधी पसल                 8.4

अन्य पसल                    7.2

इन्टरनेटको माध्यम        2.5

अन्य                           0.4


Last Updated : 2079-04-23 17:04:48

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers