Low Bandwidth Invert Color A- A A+

लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताको उमेरगत अवस्था कस्तो रहेको छ ?

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताको उमेरगत अवस्था देहाय बमोजिम छ।

लिङ्ग

लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताको उमेर समुह (वर्ष)

15बर्ष भन्दा कम

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50 भन्दा माथि

पुरुष

0.2

6.9

33.4

35.5

12.9

6.8

2.8

1.1

0.5

महिला

0.0

12.1

51.5

29.3

6.1

1.0

0.0

0.0

0.0

जम्मा

0.2

7.2

34.3

35.2

12.6

6.5

2.7

1.0

0.5


Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers