Low Bandwidth Invert Color A- A A+

लागु ‍औषध नियन्त्रणका प्रमुख पक्षहरू/आयामहरू (Dimensions)के-के हुन् ?

नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी मूख्य मार्गदर्शक दस्तावेजका रुपमा लागु औषध राष्ट्रिय नीति, 2063 रहेको छ। सो नीति अनुसार लागु ‍औषध नियन्त्रणका प्रमुख पक्षहरू/आयामहरू (Dimensions) देहायबमोजिम छन्

  • आपूर्ति नियन्त्रण  (Supply Control)
  • माग घटाउने (Demand Reduction)
  • उपचार तथा पुनर्स्थापना (Treatment and Rehabilitaion)
  • क्षती न्युनिकरण (Harm Reduction)
  • अनुसन्धान र विकास (Research and development)
  • सहकार्य तथा स्रोत साधन उपयोग (Partnership and Resource utilization)


Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers