Low Bandwidth Invert Color A- A A+

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

2079-10-04

2079-10-04


Name of File Download
CDO_Procedure_Final.pdf

Last Updated : 2080-11-18 12:56:04

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers