Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Sanction List

2076-10-14

2076-10-14


नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा बित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६-२०८१) मा गृह मन्त्रालयको Websiteमा रहेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची

Name of File Download
Sanction_List_for_All.pdf

Last Updated : 2081-03-10 10:33:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers