Low Bandwidth Invert Color A- A A+

गृह मन्त्रालय र मातहत निकायका पदाधिकारीहरूसँग आ.व. ०७८/७९ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७९

7 months ago

2079-04-19


आ.व. ०७८/७९ मा गृह मन्त्रालय र मातहत निकायका पदाधिकारीहरूसँग भएको कार्यसम्पादन  सम्झौताको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनार्थ गठित समितिबाट पेश गरिएको वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (मिति २०७९ साउन १९)

Name of File Download
कार्यसम्पादन_प्रतिवेदन_२०७८_Final.pdf

Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers