Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Policy, Plan, Monitoring and Evaluation Division


Major Activities

 1. मन्त्रालय र अन्तर्गतको बार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्वन्धी,
 2. मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित बार्षिक तथा आवधिक योजनाहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रगती विवरण संकलन गरी प्रगती समिक्षा गर्ने गराउने,
 3. संसदमा मन्त्रालयसँग सम्वन्धीत विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ, ध्यानाकर्षण, सार्वजनिक महत्वको बक्तव्य सम्वन्धी,
 4. सुशासन तथा आर्थिक सम्बृद्धिको कार्ययोजना सम्बन्धी,
 5. मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवाह गर्ने सम्बन्धी योजना, कार्य योजना रणनीति लगायतका आवश्यक कार्यहरू गर्ने गराउने,
 6. अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकता वितरण
 7. संघीय कानून बमोजिम नागरिकताको प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति र समाप्ति
 8. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 9. लागु ‌औषध नियन्त्रण तथा एच.आई.भी. एड्स नियन्त्रण सम्वन्धी,
 10. लागु ‌औषद सम्वन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी,
 11. लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धमा मन्त्रालय अन्तरगत वा सम्बद्ध निकायद्वारा समञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुको बरोबर अनुगमन गर्ने, प्रगती प्रतिवेदन लिने र निर्देशन दिने,
 12. औषधी उद्योगलाई आवश्यक सहायक रसायन तथा अन्य आवश्यक हुने रसायनिक पदार्थको अनुमति दिने सम्बन्धी
 13. विभिन्न उद्योगलाई आवश्यक विस्फोटक पदार्थको अनुमति दिने सम्बन्धी

Related Sections

 1. Drug Control Section
 2. Planing, Monitoring and Evaluation Section
 3. Citizenship and NID managemnt Section
 4. Planning, Monitoring and Evaluation Section

Member Detail

Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers