Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2079-06-14 Press Release
Press Release 7 days ago
2079-06-12 पुराना मालसामानहरु लिलाम बिक्रीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
Notice 8 days ago
2079-06-13 Consolidated List
2075-05-26 UN Sanction List
Resources 2075-05-26
2068-05-30 विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय का‌र्यमञ्चको विधान, २०६५
2076-04-12 गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा भएको खर्चको फाँटवारी
2079-06-08 Other Resources
Resources 13 days ago
2079-06-03 Press Release
Press Release 18 days ago
2077-07-26 Yearly progress Report of FY 2076/77
2075-05-21 विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
Resources / Criteria 2075-05-21
2079-05-29 मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदन (२०७९ भाद्र २७)
Resources / Publication 23 days ago
2079-05-27 Press Release
Press Release 24 days ago
2079-05-27 Press Release
Press Release 24 days ago
2079-05-24 विज्ञप्ति
Press Release 27 days ago
2078-06-05 MoHa Web Page, Photo Slider.
Slider 2078-06-05
2079-05-20 चमेनागृह सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
Notice 1 months ago
2079-05-14 प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची - Amendment to the list of Designated Persons under Regulation 4 (7) of the UN Regulations No. 1 of 2012
2079-04-28 उजुरी दर्ताका लागि सबै मिटरब्याज पीडितहरुमा सार्वजनिक सूचना
Notice 1 months ago
2079-04-23 अपमानजनक नाम राखी जारी गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धी विज्ञप्ति
Press Release 1 months ago
2079-04-20 Performance Evaluation
Progress Report 2 months ago
2078-10-20 Key works performed
Progress Report 8 months ago
2076-08-04 Trimester Progress Report
Progress Report 2076-08-04
2078-04-28 Progress Report
2078-04-28
2078-07-02 FAQ
11 months ago
2076-08-01 Annual Progress Report
Progress Report 2076-08-01
2078-10-20 Ministry of Home Affairs - Key works performed in the last 6 months (2078-10-20)
2078-11-05 F.Y. 077/078 Yearly Progress Report
2076-08-05 F.Y. 075/076 Yearly Progress Report
2079-04-11 विज्ञप्ति
Press Release 2 months ago
2079-02-27 विज्ञप्ति (मिटर ब्याज सम्बन्धमा)
Press Release 3 months ago
Last Updated : 2079-06-14 14:29:54

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers