Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

बि.सं. २०७७ सालको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण सम्वन्धी सूचना ।

2076-12-18

2076-12-18


नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २०७७ साल बैशाख १ गतेदेखि २०७७ चैत्रमसान्तसम्म एक वर्ष भरिमा सबै सरकारी कार्यालयहरुको लागि देहाय बमोजिमको सार्वजनिक, पर्व एवम् सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Attached Files