Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ सम्बन्धी जरुरी सूचना