Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा

इमेल bipad@moha.gov.np
महाशाखा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा


कर्मचारी विवरण