Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

धनकृष्ण पाण्डे


धनकृष्ण पाण्डे


धनकृष्ण पाण्डे
नायब सुब्बा

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dhan@moha.com
सम्पर्क 9848048824
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७