Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६