Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

शान्ति प्रवर्धन शाखा

महाशाखा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा

प्रमुख सेवाहरु

 1. द्वन्द पिडित क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको नीति ,रणनीति र कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य
 2. बिस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका अन्य सम्झौता, सहमति र निर्णय कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी कार्य
 3. द्वन्द संबेदनशील प्रणालीबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य
 4. शान्ति कोषबाट संचालित योजना तथा कार्यक्रम संचालन र अनुगमन सम्बन्धी कार्य
 5. द्वन्द पिडित व्यक्ति, परिवार,समुदाय र क्षेत्रको विकासको लागि आयश्यक नीति,,रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य
 6. विस्तृत शान्ति सम्झौता, शान्ति कोषबाट संचालित योजना तथा कार्यक्रम लगायतका अन्य सम्झौता, सहमति र निर्णयको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य
 7. द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गर्ने वातावरण मिलाउन सहयोग गर्ने सम्बन्धी कार्य
 8. शान्ति स्थापना र द्वन्द ब्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी, गैर सरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुसँगको सम्पर्क  र समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
 9. शान्ति स्थापना तथा द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी, गैर सरकारी संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु बीचको समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 10. दिगोशान्ति कायम गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत  तथा यससँग सम्बन्धित विषय सम्बन्धी कार्य,
 11. सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरुको मनोसामाजिक परामर्श र उपचार सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 12. सूचनाको हक प्रबर्द्धन गर्ने,
 13. दीगो शान्ति प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने


कर्मचारी विवरण