Low Bandwidth Invert Color A- A A+

विपद् भन्नाले के बुझिन्छ ?

विपद भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना  भई  जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक संकट सम्झनु पर्छ ।


Disaster


View All
Last Updated : 2078-10-14 15:35:32

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers