Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गुनासो व्यवस्थापन शाखा

महाशाखा प्रशासन महाशाखा

प्रमुख सेवाहरु

  1. कर्मचारीको गुनासो सुनुवाई र सकारात्मक सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धी,
  2. स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी गुनासो सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्तिबारे निरीक्षण र अनुगमन गर्ने गराउने सम्बन्धी,
  3. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्देशन र उजुरीहरूको फर्छ्यौट सम्बन्धी,
  4. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायबाट प्राप्त गुनासो तथा उजुरी व्यवस्थापन सम्बन्धी,
  5. हेलो सरकारबाट प्राप्त भै आएका गुनासोहरुको फर्छयौट तथा व्यवस्थापन
  6. गृह मन्त्रालय तथा माननीय गृहमन्त्रीको सचिवालयमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासाहरुको यथोचित फर्छयौट तथा सम्बन्धित निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने
  7. गृह मन्त्रालयमा रहेको Toll Free Telephone  मार्फत प्राप्त गुनासाहरुको तत्काल फर्छ्यौट गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने
  8. शाखा सम्बन्धी अति गोप्य महत्वपूर्ण कागजातहरुको जिम्मा लिई राख्ने ।


कर्मचारी विवरण