Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाई

महाशाखा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा

अन्य जानकारी

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१०।२० गतेको निर्णयबाट कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन(रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १३(१) बमोजिम कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापना नभएसम्मका लागि सो ऐन बमोजिम विभागले गर्ने काम कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखालाई तोकिएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि श्रीमान् गृह सचिवस्तरको मिति २०७७।०४।१५ गतेको निर्णयबाट आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा आन्तरगत रहने गरी एक छुट्टै कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन ईकाई स्थापना भएको हो ।
 कर्मचारी विवरण