Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना

5 महिना अगाडी

2077-07-26


नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, 2075 को दफा 17 को उपदफा (3) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह मध्ये देहायका स्थानीय तहमा देहायको मितिदेखि अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Attached Files