Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

आ.ब.२०७६/७७ को पुनरावलोकन समितिबाट कार्य सम्पादन मुल्यङ्कन फारम पुनरावलोकन भएका राजपत्रांकित अधिकृत (रा.प. द्वितीय तथा तृतीय) कर्मचारीहरूको विवररण

8 महिना अगाडी

2077-06-01


उपरोक्त विषयमा आ.व. २०७६/७७ को पुनरावलोकन समितिबाट पुनरावलोकन भएका रा.प. द्वितीय श्रेणीका 149 र रा.प. तृतीय श्रेणीका 411 जना कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यङ्कन फारम विवरण निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(ख) ५ बमोजिम प्रकाशित गरिएको छ ।

Attached Files