Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

उमेश भट्टराइ


उमेश भट्टराइ


उमेश भट्टराइ
नायब सुब्बा

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल hseumbht@gmail.com
सम्पर्क 9843686732
बहाल मिति २०७६ पुष २५