Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

शिशिर भट्टराई


शिशिर भट्टराई


शिशिर भट्टराई
खरिदार

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल beingccr46@gmail.com
ठेगाना Bhadrapur 10, झापा
बहाल मिति २०७६ माघ २६