Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सपना थापा मगर


सपना थापा मगर


सपना थापा मगर
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल dreamydreamerr2018@gmail.com
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८