Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

संजिव ढकाल


संजिव ढकाल


संजिव ढकाल
नायब सुब्बा

शाखा गुनासो व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9849780444
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७