Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सन्देश भुलुन


सन्देश भुलुन


सन्देश भुलुन
कार्यालय सहयोगी

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9861188017
बहाल मिति २०७७ चैत्र १८