Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सबिता ढकाल


सबिता ढकाल


सबिता ढकाल
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sabitadbakal075@gmail.com
सम्पर्क 9849990771
बहाल मिति २०७७ भाद्र १७