Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रुपेश विश्वकर्मा


रुपेश विश्वकर्मा


रुपेश विश्वकर्मा
लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७