Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रोमा पाण्डे


रोमा पाण्डे


रोमा पाण्डे
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9847928401
बहाल मिति २०७७ चैत्र १६