Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रेम्बु चाम्लिङ राई


रेम्बु चाम्लिङ राई


रेम्बु चाम्लिङ राई
शाखा अधिकृत

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल rembu.rai@nepal.gov.np
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ २१