Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 प्र.स.नि. रामहरि खतिवडा


 प्र.स.नि. रामहरि खतिवडा


 प्र.स.नि. रामहरि खतिवडा
हलुका सवारी चालक

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद हलुका सवारी चालक
इमेल ramhari.khatiwoda@yahoo.com
सम्पर्क 9841393379
बहाल मिति N/A