Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

पुरूषोत्तम पौडेल


पुरूषोत्तम पौडेल


पुरूषोत्तम पौडेल
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा केन्द्रीय हज समिति
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल purupoudel200225@gmail.com
सम्पर्क 9849135895
बहाल मिति N/A