Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्रतिक्षा के.सी.


प्रतिक्षा के.सी.


प्रतिक्षा के.सी.
शाखा अधिकृत

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841895990
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७