Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

निर्मल न्यौपाने


निर्मल न्यौपाने


निर्मल न्यौपाने
उप सचिव (लेखा)

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद उप सचिव (लेखा)
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9851154459
बहाल मिति २०७६ आश्विन १४