Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 नरवहादुर कुंवर


 नरवहादुर कुंवर


 नरवहादुर कुंवर
लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9860680463
बहाल मिति N/A